צו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות' סל שירותים ומחיר מרבי, התשע"ח

צו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות' סל שירותים ומחיר מרבי, התשע"ח באמצעות אריה מכלוף דרעי- שר הפנים - צו פיקוח על מחירי הקייטנות מיום 1/02/2018 ט"ז בשבט התשע"ח

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א) ו–5(ב) לחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, התשע"ז-2017  1( להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת אני מצווה לאמור:

הגדרות

1 .בצו זה :

  "חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976

"מדריך מקצועי" - אדם שעבר הכשרה בנושא מסוים, כגון: מוזיקה, אמנות, מחול, דרמה וספורט והוא בעל תעודה המעידה על כך ומדריך באותו נושא;

"מס ערך מוסף" - כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף;

"מס שכר" - כשמשמעותו בחוק מס ערך מוסף;

"פעילות פנים" - פעילות שמעביר מדריך מקצועי שאינו נמנה עם צוות הקייטנה הציבורית;

"פעילות חוץ" - פעילות המתקיימת מחוץ לאתר הקייטנה, במרחק העולה על 500 מטר מאתר הקייטנה, הכוללת כניסה לאתר שגורם חיצוני מפעיל אותו;

 "תקנות הקייטנות" - תקנות הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התשנ"ד-1994

 

סל שירותים

2 .מפעיל קייטנה יכלול במסגרת קייטנה ציבורית את כל השירותים האלה לפחות:

(1 )משך פעילות - שלושה שבועות רצופים שלא במסגרת שנת הלימודים, בימים א' עד ה' ובין השעות 00:8 עד13:00

(2 )הזנה - ארוחת בוקר הכוללת 2 פרוסות לחם או לחמנייה אחת או פיתה אחת, ממרח ומנת ירק;

(3 )שמירה - בהתאם לנדרש לפי סעיף 69 לתקנות הקייטנות;

(4 )9 פעילויות פנים או חוץ, מתוכן פעילות חוץ אחת לפחות

 

סל שירותים לעניין ילדים שטרם עלו לכיתה א'

על אף האמור בסעיף 2 ,מפעיל קייטנה יכלול במסגרת קייטנה ציבורית ולילדים שטרם החלו את לימודיהם בכיתה א' את כל השירותים האלה לפחות:

(1 )השירותים המנויים בסעיף 2(1 )עד(3;)

(2 )9 פעילויות פנים או חוץ.

 

סל שירותים החל מהשעה 13:00

4 .בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 ,מפעיל קייטנה המפעיל קייטנה ציבורית שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00 ,יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן לגבות בעד סל שירותים כאמור בסעיף 2 ,ובתנאי שרשימת השירותים שיינתנו על ידו לאחר השעה 13:00 תכלול את השירותים האלה לפחות:

(1 )משך פעילות - שלושה שבועות רצופים שלא במסגרת שנת הלימודים, בימים א' עד ה', בין השעות 13:00 עד 16:00;

(2 )הזנה - ארוחת צהריים - מפעיל קייטנה יפעל לפי האמור בתקנות 2(א(, 3(2) . 4 ו–(3 )ו–5 לתקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2017 

(3 )שמירה - בהתאם לנדרש לפי סעיף 69 לתקנות הקייטנות;

(4) 9 פעילויות פנים או חוץ.

סל שירותים לעניין ילדים שטרם עלו לכיתה א' החל מהשעה 13:00

(5) .בלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 ועל אף האמור בסעיף 4 ,מפעיל קייטנה המפעיל קייטנה ציבורית לילדים שטרם החלו את הלימודים בכיתה א' שפעילותה נמשכת מעבר לשעה 13:00 ,יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לתשלום שניתן לגבות בעד סל שירותים כאמור בסעיף 3 ,ובתנאי שרשימת השירותים שייתן המפעיל לאחר השעה 13:00 תכלול את השירותים המנויים בסעיף 4(1 )עד )3 )לפחות.

מחיר מרבי

(6) (א) המחיר המרבי לילד לא יעלה על המחיר הקבוע לפי העניין בהתאם לסל השירותים שהוא מקבל כקבוע בטבלה שלהלן:

 

הרכיב  טור א' מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שהוא רשות מקומית או תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה והוא מוסד ללא כוונת רווח או שהוא מוסד פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות במסים(, 5 התשמ"ה-1985 טור ב' מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שהוא תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח ההצבעה בו והוא אינו מוסד ללא כוונת רווח או שהוא אינו מוסד פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות במסים(, התשמ"ה-1985 טור ג' מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שאינו מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מס ערך מוסף או שאינו פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות במסים(, התשמ"ה-1985 טור ד' מחיר מרבי לעניין קייטנה ציבורית שמפעיל מפעיל קייטנה שהוא מוסד ללא כוונת רווח לפי חוק מס ערך מוסף או שהוא מוסד פטור ממס ערך מוסף לפי חוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות במסים(, התשמ"ה-1985 )
1 )סל שירותים לפי סעיף 2 603 שקלים 652 שקלים 714 שקלים 660 שקלים
)2 )סל שירותים לפי סעיף 3 689 שקלים 730 שקלים 800 שקלים 754 שקלים
)3 )סל שירותים לפי סעיף 4 374 שקלים 413 שקלים 452 שקלים 409 שקלים
)4 )סל שירותים לפי סעיף 5 347 שקלים 381 שקלים 418 שקלים 379 שקלים

 

)ב( המחירים המנויים בסעיף קטן )א( כוללים מס שכר ומס ערך מוסף, לפי העניין

עדכון סכומים

 

7( .א( הסכומים הקבועים בסעיף 5 יעודכנו ב–1 בנובמבר של כל שנה )להלן - יום העדכון(, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי בסעיף זה -

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום העדכון;

"המדד היסודי" - המדד של חודש פברואר 2018.

)ב( הסכומים שעודכנו כאמור בסעיף קטן )א( יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.

)ג( המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח סעיף 6 כפי שעודכן לפי סעיף זה.

 

קובץ התקנות כפי שמופיע ברשומות 1 לפבואר 2018