תקנון תנאים והערת

 

ארגון הקייטנות של ישראל בע"מ – חברה לתועלת הציבור 515681435

להלן: "הארגון" מפעילה, מפיצה ומשווקת באמצעות אתר "קייט ופנאי" בכתובת  www.kayt.co.il  ומצהירה כי אין לה כל מניעה להשתמש בכתובת הזאת מכל סיבה שהיא ולה הזכויות הבלעדיות.

 

"הארגון"  באמצעות "קייט ופנאי" מעניק כלים ושירותים לבעלי עניין בתחום החינוך הבלתי פורמלי לרבות:

הורים, קייטנות ,חוגים, פעילויות, סדנאות, אתרים אטרקציות ומפעילים העומדים בתנאי חוק הקייטנות רישוי ופיקוח, התש"ן-1990 להלן: "קייטנות" ו/או "מפעילי" ו/או "נותני שרות" ו/או "חוגים" ו/או "המפרסם".  

 

  • על מנהל הקייטנה/המפעיל  לדאוג לכלל האישורים לרבות רישיון עסק וביטוחים בהתאם להגדרות הנדרשות חוקי מדינת ישראל.

 

  • "הארגון" פועל להנגשה של המידע העדכני ביותר ומאשרת תכנים בהתאם למדיניות החשיפה באתר, אך אינו נושא באחריות בנוגע לתוכן התכנים המפורסמים ו/או טיב ההפעלה ו/או נותני השרות שבאתר לרבות: זמני הפעילות, תאריכים, תוכנם, איכותם, או כל דבר בהקשר שירות ואי מתן שרות באמצעות נותני השרות, בעלי הקייטנות או המפרסמים. .   

 

  • בכל בעיה ותלונה שתתרחש ו/או כל תלונה שתתקבל תדחה ותועבר ישירות למנהל הקייטנה / המפעיל  והוא האחראי הבלעדי בלבד.                                                                                                                                                              
  • בכל מקרה של תלונה יפעל ארגון הקייטנות לפתור את המחלוקת ואו יסיר את נותן השרות, הקייטנה, חוג ואו כל אדם המפורסם ברגע שיתקבלו תלונות החורגות מחוקי מדינת ישראל/או חורגים מחוזר מנכ"ל בתחום הקייטנות המתעדכן מעת לעת, ולנותן השרות או המפרסם לא תהיה כל תלונה כלפי ארגון הקייטנות ו/או "קייט ופנאי".

 

  • מנהל הקייטנה/המפעיל  מאשר ומצהיר כי כלל הפרטים שמסר לפרסום לנציגי "הארגון" בעת הרשמתו למאגר נותני השירותים, הקייטנות והחוגים בין אם החומרים נכתבו באמצעותו או באמצעות צוות הארגון הם נכונים, מעודכנים ובאחריותו בלבד ובנוסף הוא מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי החוק ומחזיק בכל האישורים בתוקף. כמו כן, בכל שינוי עליו לפעול לתקנם ולעדכנם ולהעביר את המידע לארגון הקייטנות של ישראל במייל ל- israel@kayt.co.il ולעדכן את המידע בהקדם . במקרה של טעות בפרסום כל האחראיות הפרסומית חלה על המפרסם בלבד .

 

  • במידה ונגרם נזק על מנהל הקייטנה/נותן השרות/הפעילות לפצות את צד ג' ולא תהיה כל תביעה ובקשה  מ"הארגון", לרבות: שימוש לא הולם, תוכן פוגעני, פגיעה בזכויות יוצרים ו/או כל סיבה אחרת שאיננה נרשמה .

 

  • על נותני השרות, בעלי הקייטנות ו/או החוגים לעשות את המיטב ולעמוד בהתחייבויותיהם לרבות כספיים, לוחות זמנים, טיב המוצר ותוכנו.   

 

  • כל החומרים שיפורסמו באתר לרבות תמונה ו/או מידע ו/ו תוכן המכילים זכויות יוצרים ו/או אנשים העובדים ואו מי מטעמו שאינם המפעילים המקורים יהיו באחראיות נותני השרות / הגוף המפעיל בלבד ועליהם תהיה כל האחראיות ודרישות כל דין לתת מענה מהיר. ככל שלא תתקבל תשובה, יהיה ראשי "הארגון" להסיר את תוכן המפרסם ולא תהיה כל דרישה מצד הארגון בנושא זה.   

 

  • .למען הסר כל ספק, כל תוכן/פרסום/מדיה שנכתב/נוצר ע"י "הארגון" ו/או "קייט ופנאי" הינו בבעלות בלעדית של הארגון ,לארגון ניתנת האפשרות לפרסמו בכל ערוץ ופעילויות לרבות חשיפה באירועי חברה, כנסים ופעילויות שונות של הארגון במדיות השונות לרבות יחסי ציבור ורשתות חברתיות, פרסום ממומן תחת כל ביטוי/שם/תחום שהיא חושב לנכון, בין אם בתשלום ובין אם לאו, וחברי הארגון ו/או מנהל הקייטנה נותן הסכמתו ולא יוכל לבוא בתלונות ו/או דרישות על חשיפת הפרסום, תפוצתו, וקהלי היעד המוגדר לזה.

 

מדיניות התשלומים – ככל שתשלום דמי החבר )להלן: "התשלום השנתי"( לא ישולמו במועדם הארגון לא יוכל לחדש את המנוי וכי אחראיות עדכון ואו חידוש הפרופיל באחראיות מזמין השירות בלבד.                                                                                                         .

חשבונית תשלח למזמין הפרסום לכתובת המייל, בהתאם לנכתב בטופס ההזמנה לא יאוחר מ 48 שעות מרגע התשלום וזאת ע"פ המערכת החשבונאית ומערכות הארגון שפועלות ונותנות שרות בזמנים ובמימי הפעילות בלבד.

הפסקת עבודה – בכל זמן בכל נושא ובכל מצב לא יוחזרו דמי ההקמה ודמי החבר, תשלום יחסי של החודש העוקב מכל חבילה שתוזמן באמצעות ארגון הקייטנות של ישראל. בכל השירותים תינתן אפשרות ביטול באופן יחסי ועוד חודש ימים. במידה ותתרחש תקלה שאין בשליטת הארגון יינתן פיצוי מלא או חלקי וזאת לאחר 5 ימי עסקים שהבעיה לא נפתרה .

החשיפה בארגון הינה לפי החבילה המוזמנת לשנה, דו שנתי או תלת שנתי ממועד חתימה על ההסכם , אין הארגון מתחייב לכמות הקלקות ו/או מיקומים ו/או שיחות. והיה והמפרסם יהיה מעוניין להוסיף שירות של מעקב ווירטואלי יפעל הארגון להקים ועלויות ההקמה יחולו על המבקש. מובהר בזאת לחברי הארגון כי ארגון הקייטנות פועל במלוא המרץ לשפר את נראות האתר והטכנולוגיה וכי בכל מצב כי האתר של הארגון ישנה את המבנה, תוכנו צבעיו סמליו ותצורת הנראות וזאת ע"פ כל דין לא תהיה סיבה לחבר הארגון לבטל את מועדי החברות. כל אישור שהתקבל עליו אישור התקבל נכנס לתוקף מיידית. ומובהר כי הזמנה חתומה על ידי המזמין מהווה חוזה לכל דבר ועניין.        

כל התמונות והתכנים שיועלו הם באחראיות המפרסם בלבד, וככל שתהיה בקשה או דרישה להסירם - ארגון הקייטנות יפעל תחילה להסיר את המידע נשוא הפנייה ואלו יוחזרו לאחר בירור מול הגורם המפרסם שיצטרך לענות בכתב למנהלי האתר.

כל שאלה נוספת ניתן לפנות באמצעות מייל israel@kayt.co.il